Cek Channel YouTube saya Pak Lukas

Soal Bahasa Jawa Penilaian Akhir Semester Kelas XI SMA

Berikut ini merupakan soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Bahasa Jawa tahun pelajaran 2021/2022. Kebetulan selain mengajar Biologi saya juga mengajar matapelajaran bahasa Jawa. Semoga soal ini berguna. Mari saling berbagi. Salam!Bagiyan I : Aksara Jawa

Jingglengana wacan aksara Jawa ing ngisor iki kanggo jawab soal nomer 1-4.

꧋ꦲꦏꦸꦢꦸꦮꦺꦏꦚ꧀ꦕꦗꦼꦤꦼꦁꦔꦺꦯꦸꦱꦶꦱꦸꦱꦤ꧀ꦠꦶ꧉ꦲꦺꦴꦩꦲꦺꦲꦤꦲꦷꦗꦶꦩ꧀ꦧꦫꦤ꧀꧈ꦲꦸꦩꦸꦫꦺꦱꦲꦶꦏꦶ꧇꧑꧗꧇ꦠꦲꦸꦤ꧀꧈ꦲꦺꦴꦧꦶꦤꦺꦩꦕꦤꦺꦴꦥ꦳ꦺꦭ꧀꧈

1. Sapa jenenge kanca paraga ing wacan?
a. Budi Susetya
b. Susi Susanti
c. Surti Susetya
d. Budi Susanti
e. Susanti Susetya
2. Pira umure kanca paraga ing wacan?
a. 15
b. 16
c. 17
d. 18
e. 19
3. Manggon ing daerah ngendi kanca paraga ing wacan?
a. Glodogan
b. Ambarawa
c. Bawen
d. Doplang
e. Jimbaran
4. Apa hobine kanca paraga ing wacan?
a. Maca novel
b. Maca komik
c. Maca majalah
d. Masak roti
e. Masak spageti
5. Pada lingsa iku ing aksara latin diarani...
a. titik
b. koma
c. titik koma
d. titik loro
e. tandha pitakon
6. Aksara rekan iku aksara-aksara Hanacaraka sing ditambahi tandha arupa...
a. Cecak siji
b. Cecak loro
c. Cecak telu
d. Cecak papat
e. Cecak lima
7. Aksara rekan iku kanggo nulis tembung-tembung saka basa manca, utamane basa...
a. Arab
b. Melayu
c. Sansekerta
d. Indonesia
e. Cina
8. Aksara murda ing basa Jawa iku dienggo tumrap...
a. Aksara gedhe ing aksara Latin
b. Jeneng-jeneng priyagung
c. Papan tirah priyagung
d. Jeneng dalan gedhe
e. Kabeh bener
9. Aksara Jawa rekan ing ngisor iki kang bener yaiku...
a. ꦑ
b. ꦢ꦳
c. ꦒꦁ
d. ꦥꦿ
e. ꦗꦸ
10. Panulisan gelar “Uskup” nganggo aksara jawa kang trep yaiku... 
a. ꦲꦸꦱ꧀ꦏꦸꦥ꧀
b. ꦲꦸꦱꦏꦸꦥ꧀
c. ꦲꦸꦯ꧀ꦏꦸꦥ꧀
d. ꦈꦱ꧀ꦏꦸꦥ꧀
e. ꦈꦯ꧀ꦏꦸꦥ꧀


Bagiyan II : Unggah-Ungguh Basa 

1. Anak :  “Kala wau enjing Bapak wungu tabuh pinten?”     
Bapak : “Aku .... jam setengah lima.”     
a. wungu
b. melek
c. tangi
d. bangun
e. bangkit
2. A : “Mangga, kula aturi dhahar.”     
B : “Matur nuwun, kula sampun....”     
a. maem
b. mangan
c. nedha
d. nedhi
e. dhahar
3. Suntingan kang bener tumrap tembung artine ing ukara “Apa kowe ngerti artine Bhineka Tunggal Ika?” yaiku....
a. artose
b. tegese
c. lugune
d. karepe
e. maksude
4. Pacelathon ing ngisor iki wacanen kanthi premati!     
A : Punapa kepareng, Kula badhe nyuwun priksa?     
B : Ya, kena bae arep takon apa?     
A : Jenisipun ukara  menika miturut isinipun wonten gangsal. Kula namung ngertos tiga inggih menika ukara pawarta, ukara pitakon, ukara pakon. Lajeng ingkang kalih menapa nggih….     
B : O… ngono ta, sing 2 yaiku ukara pamenggak kang isine menggak supaya ora nglakoni kang dikarepke dene ukara pangajap yaiku ukara kang isine ngarep-arep.     
A : Nggih…sakniki Kula sampun mangertos, matur nuwun.     
Paraga kang luwih enom yaiku….  
a. A, katitik matur nganggo basa ngoko
b. B, katitik matur nganggo basa ngoko
c. A, katitik matur nganggo basa krama
d. B, katitik matur nganggo basa krama
e. A, katitik matur nganggo madya
5. Bapak : Le adhikmu wis adus durung?     
Anak : Adhik sampun ... kala wau.
a. adus
b. siram
c. ciblon
d. pakpung
e. gebyuran

 

Bagiyan III : Sekar Macapat 

1. Paugeran cacahing larik ana ing tembang saben sapadane, diarani... 
a. Tembang
b. Guru gatra
c. Guru lagu
d. Irama
e. Guru wilangan
2. Tembang pocung iku ana... 
a. Rong gatra
b. Telung gatra
c. Patang gatra
d. Limang gatra
e. Nem gatra
3. Bapak pocung rupamu saingga gunung / tan ana kang tresna / saben uwong mesthi sengit / yen kanggonan den lus-elus tinangisan //      
Jingglengana sekar macapat ing nduwur. Gatra kapapat nduweni guru lagu lan guru wilangan...
a. 8 – a
b. 9 – a
c. 10 – a
d. 11 – a
e. 12 – a
4. Cacahing wanda lan dhong-dhinging swara gatra kapindo tembang pocung yaiku... 
a. 4a
b. 5a
c. 6a
d. 7a
e. 8a
5. Jingglengana sekar Pocung ing ngisor iki.     
Ngelmu iku kalakone kanthi laku 
lekase lawan kas 
tegese kas nyantosani 
setya budya pangekese durangkara
Duweni ateges yen ilmu kuwi bakal nglungkari watak...
a. Meri
b. Srei
c. Umuk
d. Angkara
e. Durhaka

Bagiyan IV : Kawruh Basa

1. Ing ngisor iki sing kalebu dasanamane srengenge kajaba....
a. Surya
b. Bagaskara
c. Candra
d. Radite
e. Bagaspati 
2. Apa batangane cangkriman “Anake diidak-idak, ibune dielus-elus”?
a. Sulak
b. Tempe
c. Pring
d. Timba
e. Andha
3. Kumbahane Yu Minah tumpuk-undhung amarga dheweke lara suwi.
Ukara iku ngandhut tembung...
a. Entar
b. Garba
c. Dasanama
d. Baliswara
e. Saroja
4. Tembung ing ngisor iki kang klebu tembung entar yaiku...
a. Andhap-asor
b. Putra-putri
c. Adang sega
d. Udan tangis
e. Legi bratawali
5. Jalwestri iku kalebu...
a. Kerata basa
b. Yogaswara
c. Tembung garba
d. Tembung entar
e. Tembung saroja

Bagiyan V. Jinising Teks

Cerita cekak

Prathelan crita ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan ngisor iki.
Sawise lulus SMP, Sarno ora bisa nerusake sekolah jalaran wong tuwane ora duwe ragad. Sanajan nasibe kaya mangkono Sarno ora nglokro, tansah ikhtiyar kanthi sregep maca buku, majalah, lan liya-liyane  supaya krawuhe saya mundhak pinter lan dewasa ngadhepi kahanan uripe. Bareng saya gedhe pikirane saya maju ora kalah karo kanca-kancane sing padha isih tetep sekolah. Sanajan wis ora sekolah anggone kekancan karo kancane sing isih sekolah tetep sumambung apik.
Sarno saiki duwe usaha anyar yaiku dadi tukang cukur. Usaha iki dilakoni kanthi seneng jalaran manut panemune Sarno, tukang cukur kuwi dudu pagaweyan sing nistha nanging malah mulya. Awit saka katrampilane dadi tukang cukur, wong dadi kathon ngganteng. Sarno miwiti usahane kanthi dadi tukang cukur jalaran usaha iki ora mbutuhake pawitan kang gedhe. Sarana kang dibutuhake mung gunting, peso, jungkat, kursi, pengilon, lan ubarampe liyane.
Kaya unen-unen : Sapa temen bakal tinemu, sapa obah mamah. Ikhtiyar Sarno diridlani dening Gusti. Akeh wong kang padha teka lunga anggone njaluk tulung Sarno supaya dicukur.  Sarno ora tahu ngarani upah kang dibayarake sing padha cukur, amung sapawehe. Pakarti kang kaya ngene iki kang njalari wong-wong padha seneng cukur menyang nggone Sarno. Awit kekuwatane wong kuwi beda-beda mula ya ana sing menehi kanthi murwat uga ana sing sethithik. Kabeh mau ditampa dening Sarno kanthi lila legawa tanpa ngresula. Ing atine Sarno, kajaba usaha kuwi dalane rejeki uga bisa kanggo sarana tetulung marang tangga teparo.

1. Panulisan irah-irahan kang trep kanggo wacan ing ndhuwur yaiku...
a. nulungi sedulur
b. Nulungi sedulur
c. Nulungi Sedulur
d. nulungi Sedulur
e. NULUNGI sedulur
2. Wos surasane alenia 2 wacan ing dhuwur yaiku . . . 
a. Dhuwit asile nyukur kanggo nyukupi kabutuhane, uga kanggo mbantu wong tuwane 
b. Sarno saiki duwe usaha anyar yaiku dadi tukang cukur
c. Tukang cukur kuwi dudu pagaweyan sing nistha nanging malah mulya 
d. Sarno miwiti usahane kanthi dadi tukang cukur jalaran usaha iki ora mbutuhake pawitan kang gedhe 
e. Sarana kang dibutuhake mung gunting, peso, jungkat, kursi, pengilon, lan ubarampe liyane.
3. Wos surasane alenia 1 wacan ing dhuwur yaiku . . . 
a. Lulus SMP, Sarno ora bisa nerusake sekolah
b. Sarno ora kalah karo kancane sing tetep padha sekolah
c. Sarno bocah pinter lan pikirane maju
d. Wong tuwane Sarno ora duwe ragad
e. Sarno tansah ikhtiyar kanthi sregep maca buku

 

Sesorah

1. Sikeping awak sing trep nalika ngaturake tanggap wacana yaiku...
a. ngadek jejeg
b. tangan mlebu sak clana
c. mbanda tangan
d. ngukur-ngukur piranganing awak
e. asring mesem
2. Ukara “Bapak/Ibu ingkang kula urmati, dalasan kanca-kanca ingkang winantu ing suka basuki. Cekap semanten atur kula. Sakatahing atur, kula nglenggana kathah kekirangan kula, pramila sedaya kekirangan kala wau nyuwun pangapunten.”  kalebu perangan ….
a. Pambuka
b. Salam pambuka
c. Isi 
d. Panutup
e. Salam panutup
3. Ukara “Ing kalodhangan punika kangge mahargya dinten BEBAS NARKOBA, kula ngajak dhateng para tamu, mliginipun kanca-kanca, mangga sesarengan sami nyuksesaken progam pamerintah ingkang gadhah pangajab BEBAS NARKOBA TAHUN 2018. Awit saking kathahing kedadosan ingkang sampun kaetang, makaping-kaping korban ingkang ngginakaken narkoba tansaya mindhak.” kalebu perangan....
a. Salam pambuka
b. Pambuka
c. Isi
d. Pangajab-ajab
e. Panutup

Crita rakyat

1. Crita rakyat iku yen kawawas saka sipating karangan, kalebu...
a. Narasi
b. Deskripsi
c. Eksposisi
d. Argumentasi
e. Persuasi
2. Irah-irahan crita Anglingdarma iku bisa kapentasake minangka....
a. Seni lenong
b. Seni ludruk
c. Seni ketoprak
d. Seni wayang kulit
e. Seni wayang wong
3. Yen njingglengi crita rakyat Anglingdarma, Dewi Mayawati iku duweni watak kaya ing ngisor iki, kajaba....
a. Manja
b. Aleman
c. Ugungan
d. Ngadi-adi
e. Mandhiri
4. Sang Brahma ing crita Anglingdarma nyalahake tumindake anake yaiku putrining raja naga, iku aweh tuladha yen jejering wong tuwa...
a. Bela kulawarga
b. Tut wuri andayani
c. Jejeging rasa kaadilan
d. Nengenake prikamanungsan
e. Mbang cindhe mbang siladan

Undhangan
Prathelan crita ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomer 1 lan 2 !

Ing satengahing kagiyatan MOS (Masa Orientasi Sekolah), Pak Adi, guru Basa Jawa SMA Virgo Fidelis, maosake wara-wara. Dene isine wara-wara mangkene.  
Wara-wara iki katujokake kanggo para siswa Kelas X. Kabeh siswa anyar Kelas X supaya ngumpul ing:        
Dina, tanggal : Senin, 23 Juli 2012
Wanci : Jam 15.30 WIB
Panggonan : Ruang Fransiskus
Kaperluan : Ngrembug bab pranatan kelas anyar
Wara-wara iki wigati banget, mula kanggo para siswa anyar kelas X, prayogane kabeh bae bisa nekani patemon iku!

1. Kanthi teliti, yen wara-wara mau mligi katujokake kanggo ... . 
a. sedaya para siswa
b. para siswa pengurus OSIS
c. para siswa anyar
d. para siswa lanang kelas X
e. para siswa anyar kelas X
2. Acara ing undhangan iku bakal digelar jam...
a. Telu sore
b. Telu esuk
c. Setengah papat sore
d. Setengah papat esuk
e. Setengah telu sore

Teks Eksposisi : Mantu

1. Adicara mantu iku kalebu...
a. Seni
b. Ilmu
c. Klenik
d. Budaya
e. Adat-istiadat
2. Wong arep duwe gawe mantu iku ana pirang-pirang tataran. Tataran kapisan yaiku...
a. Utusan
b. Salaran
c. Nontoni
d. Nglamar
e. Ningseti
3. Lumakuning pawiwahan ganep, ateges adicara kang lumaku yaiku...
a. Ijab
b. Ijab lan temon
c. Ijab, temon, pahargyan
d. Sasrahan, ijab, temon, pahargyan
e. Nglamar, sasrahan, ijab, temon, pahargyan

Posting Komentar

© Biologi Pak Lukas. All rights reserved. Developed by Jago Desain